Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

*
 
PHẬT THUYẾT ghê A DI ĐÀ

Như thị ngã văn: tốt nhất thời, Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ cung cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Như thị đẳng chư đại đệ tử.

Bạn đang xem: Giảng giải kinh phật thuyết a di đà

Tinh chư người tình Tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương vãi tử, A-dật-đa tình nhân Tát, Càn-đà-ha-đề bồ Tát, thường Tinh Tấn bồ Tát, dữ như thị đẳng chư đại tình nhân Tát, cập Thích-đề-hoàn-nhân đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu.Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi-phất: Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu quả đât danh viết rất Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp.Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà vậy danh vi cực Lạc? Kỳ quốc bọn chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản lâu chư lạc, ráng danh cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng sản phẩm thọ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu. Thị vậy bỉ quốc danh vi cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ kim sa cha địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân giữ ly, pha lê, hiệp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu lại ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi.

Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh nhan sắc thanh quang, huỳnh nhan sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch dung nhan bạch quang, vi diệu mùi hương khiết.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ chiến thắng như thị công đức trang nghiêm.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thường xuyên tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ bọn chúng sanh, hay dĩ thanh đán, những dĩ y kích, thạnh bọn chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành quả như thị công đức trang nghiêm.Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc thường xuyên hữu chủng chủng vi diệu tạp sắc bỏ ra điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá-lỵ, ca-lăng-tần-già, cọng mạng đưa ra điểu.

Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, chén bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Xá-lợi-phất! Nhữ thiết bị vị demo điểu thật thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo đưa ra danh, hà huống hữu thật? Thị chư bọn chúng điểu giai thị A-di-đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, biến đổi sở tác. Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy rượu cồn chư bảo mặt hàng thọ, cập bảo la võng, xuất kỳ diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc bên cạnh đó câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên và thoải mái giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng bỏ ra tâm.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ thắng lợi như thị công đức trang nghiêm.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà vắt hiệu A-di-đà?

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại. Thị nắm hiệu vi A-di-đà.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật lâu mạng cập kỳ nhân dân,vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp. Nỗ lực danh A-di-đà.

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô bờ thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số bỏ ra sở năng tri. Chư tình nhân Tát bọn chúng diệc phục như thị.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị A-bệ-bạc trí. Kỳ trung đa hữu độc nhất vô nhị sanh bửa xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ thuyết.

Xem thêm: Tổng Hợp 199 Hình Ảnh Về Tình Bạn Buồn Về Tình Bạn Với Ý Nghĩa Sâu Sắc

Xá-lợi-phất! chúng sanh văn giả, ưng đương vạc nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Cũng chính vì giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội tuyệt nhất xứ. Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam giới tử, thiện người vợ nhân văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược duy nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, trọng tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật rất Lạc quốc độ.

Xá-lợi-phất! vấp ngã kiến thị lợi cố kỉnh thuyết test ngôn. Nhược hữu bọn chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương vạc nguyện sanh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Như bổ kim mang tán thán A-di-đà Phật, bất khả tứ nghị công đức đưa ra lợi.

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di tướng tá Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di quang đãng Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến chuyển phú tam thiên đại thiên chũm giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức duy nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! nam giới phương trái đất hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di-Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến chuyển phú tam thiên đại thiên vắt giới, thuyết thành thật ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức độc nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Tây phương nắm giới, hữu Vô Lượng lâu Phật, Vô Lượng tướng mạo Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo tướng mạo Phật, Tịnh quang Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến chuyển phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn:

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức độc nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Bắc phương nỗ lực giới, hữu Diệm Kiên Phật, về tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến đổi phú tam thiên đại thiên cầm cố giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Hạ phương thay giới, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi mới phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất Thượng phương trái đất hữu Phạm Âm Phật, Tú vương vãi Phật, hương Thượng Phật, mùi hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến độc nhất vô nhị Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di tô Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, phát triển thành phú tam thiên đại thiên gắng giới, thuyết thật thà ngôn:

Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cầm cố danh vi: độc nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện con gái nhân, văn thị khiếp thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện con gái nhân, giai vi nhất thiết chư Phật đưa ra sở hộ niệm, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la-tam-miệu Tam-bồ-đề. Thị gắng Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ phân phát nguyện, kim phân phát nguyện, đương vạc nguyện, dục sinh A-di-đa Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.

Thị cầm Xá-lợi-phất! Chư thiện nam tử, thiện thiếu nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phân phát nguyện sanh bỉ quốc độ.Xá-lợi-phất! Như vấp ngã kim đưa xưng tán chư Phật bất khả tứ nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán té bất khả tư nghị công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế: kiếp trược, loài kiến trược, phiền não trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị chư bọn chúng sanh thuyết thị độc nhất vô nhị thiết thế gian truân tín đưa ra pháp.”

Xá-lợi-phất! Đương tri vấp ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị độc nhất vô nhị thiết trần thế thuyết test nan tín chi pháp, thị vi thậm nan!

Phật thuyết thử thử khiếp dĩ, Xá-lợi-phất cập chư tỳ-kheo, tuyệt nhất thiết thế gian, thiên nhân, a-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan tin vui tín thọ, tác lễ nhi khứ.