Cộng Trừ Nhân Chia Tiếng Anh

Share:

Trong chương này bản thân sẽ trình bày cách đọc cùng viết tứ phép toán cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh. Đó là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Cùng CNTA mày mò Cộng trừ nhân phân tách tiếng Anhcác phép tính trong giờ anh là gì nhé!

Các phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộng subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ multiplication < mʌltiplication > : phép nhân division < də’ viʒən > : phép chia multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương add < æd > : cộng, thêm vào subtract < səb’ trækt > : trừ, bớt đi divide < də’ vaid > : chia plus < plʌs > : cộng, thêm vào minus < ‘mainəs > : trừ, sút đi

Cộng trừ nhân phân chia tiếng Anh là gì?

Phép cộng trong giờ Anh là gì?

Phép cộng trong tiếng Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang đọc: Cộng trừ nhân chia tiếng anh

Với phép cộng:

Để trình diễn cho dấu cùng (+), bạn cũng có thể sử dụng and, make hoặc plus. Để màn biểu diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác nhau cho câu hỏi 7 + 4 = 11:

– Seven và four is eleven. – Seven and four’s eleven. – Seven và four are eleven. – Seven and four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách diễn tả theo ngữ điệu Toán học).

*
Phép cộng (Addition) trong tiếng Anh

Phép trừ trong giờ Anh là gì?

Phép trừ trong giờ đồng hồ Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phép trừ:

Để màn biểu diễn cho dấu trừ (-), chúng ta cũng có thể sử dụng minus. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng giới tự from với phương pháp nói ngược lại. Để màn trình diễn kết quả, bạn có thể sử dụng đụng từ to be hoặc equal

Dưới đây là các giải pháp nói khác biệt cho việc 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn tả theo ngôn ngữ Toán học)

Phép nhân trong tiếng Anh là gì?

Phép nhân trong giờ Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Hồ Việt Trung, Những Bài Hát Hay Nhất Của Hồ Việt Trung

Với phép nhân:

Để màn trình diễn cho dấu nhân (x), chúng ta cũng có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có thể nói nhị số nhân tiếp tục nhau, trong những số đó số nhân thiết bị hai màn trình diễn ở dạng số nhiều. Để biểu diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng hễ từ to be hoặc equal

Dưới đó là các cách nói khác biệt cho việc 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn tả theo ngôn từ Toán học)

Phép chia trong tiếng Anh là gì?

Phép chia trong tiếng Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia:

Để màn biểu diễn cho dấu phân tách (÷), bạn cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng into theo cách nói trái lại như vào phép trừ. Để màn biểu diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng cồn từ lớn be, equal hoặc sử dụng go.

Dưới đấy là các phương pháp nói khác nhau cho bài bác toán trăng tròn ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách biểu đạt theo ngữ điệu Toán học)

Ghi chú: Nếu bài toán có các số hạng hoặc tác dụng là các số thập phân hoặc dạng phân số, bạn xem thêm cách gọi viết các số trong số chương trước.

Ví dụ việc với 5 ÷ 2 = 2.5 thì chúng ta có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Các dấu cùng trừ nhân phân chia trong tiếng anh

+ Dấu cộng Plus /plʌs/  Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ ± Dấu cùng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/ x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ ÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các vệt khác trong giờ anh

STT  Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm
1  .   Dấu Chấm  Dot  /dɒt/
2 .  Dấu chấm cuối câu  Period  /ˈpɪə.ri.əd/
3 ,  Dấu phẩy  Comma  /ˈkɒm.ə/
4  Dấu hai chấm  Colon  /ˈkəʊ.lɒn/
5 ;  Dấu chấm phẩy  Semicolon  /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6  Dấu 3 chấm  Ellipsis  /iˈlɪp.sɪs/
7  Dấu chấm cảm  Exclamation mark  /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8 ?  Dấu hỏi  Question mark  /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9  Dấu gạch men ngang dài  Dash  /dæʃ/
10  Dấu gạch ngang ngắn  Hyphen  /ˈhaɪ.fən/
11 ( )  Dấu ngoặc  Parenthesis (hoặc ‘brackets’)  /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12 < >  Dấu ngoặc vuông  Square brackets  /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13  Dấu phẩy phía trên bên phải  Apostrophe  /əˈpɒs.trə.fi/
14 ‘ ‘  Dấu trích dẫn đơn  Single quotation mark  /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15 ” ”   Dấu trích dẫn kép  Double quotation marks  /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16 &  Dấu và  Ampersand  /ˈæm.pə.sænd/
17  Dấu mũi tên  Arrow  /ˈær.əʊ/
18 +  Dấu cộng  Plus  /plʌs/
19  Dấu trừ  Minus  /ˈmaɪ.nəs/
20 ±  Dấu cộng hoặc trừ  Plus or minus  /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/
21 x  Dấu nhân  is multiplied by  /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22 ÷  Dấu chia  is divided by  /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23 =  Dấu bằng  is equal to  /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24  Dấu không bằng  is not equal to  /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25  Dấu Trùng  is equivalent to  /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 /ɪz/ /les/ /ðæn/
27  Dấu bé dại hơn hoặc bằng  is less than or equal to  /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28  Dấu lơn rộng hoặc bằng  is more than or equal to  /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29 %  Phần trăm  Percent  /pəˈsent/
30  Vô cực  Infinity  /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31 °  Độ  Degree  /dɪˈɡriː/
32 °C  Độ C  Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/
33  Biểu tượng phút  Minute  /ˈmɪn.ɪt/
34  Biểu tượng giây  Second  /ˈsek.ənd/
35 #  Biểu tượng số  Number  /ˈnʌm.bər/
36

Bài viết liên quan