Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh lớp 9

Share:

Ngữ pháp giờ Anh lớp 9 là căn cơ ôn thi của chúng ta học sinh. Hãy học kỹ toàn bộ các cấu trúc tổng hợp sau đây nhé!

*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

S + V(es,s) + ODO/DOES + S + V(inf) + O ?S + DON’T/DOESN’T + V(inf) + O
I , THEY , WE , YOU + V (INF)SHE , HE , IT + V(S,ES)I , THEY , WE , YOU mượn trợ động từ DOSHE , HE , IT mượn trợ cồn từ DOES

Ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH, Y (Trước Y đề nghị là phụ âm thì đổi Y thành I + ES)

Cách dùng:

Thì hiện tại đơn diễn tả một đạo lý , một sự thật hiển nhiên.

Bạn đang đọc: Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh lớp 9

Ex:

The sun ries in the East.Tom comes from England.

Thì bây giờ đơn diễn đạt 1 thói quen , một hành vi xảy ra thường xuyên ở hiện nay tại.

Ex:

Mary often goes lớn school by bicycle.I get up early every morning.

Thì lúc này đơn diễn đạt năng lực của con bạn :

Ex : He plays badminton very well

Thì lúc này đơn còn miêu tả một kế hoạch bố trí trước sau đây hoặc thời khoá biểu , đặc biệt quan trọng dùng với những động từ bỏ di chuyển.

Từ dìm biết: Always, usually, often, sometimes , generally, seldom, etc., (a fact, habit, or repeated action), every time, as a rule, every day (every other day), once (a month), once in a while

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

S + BE (AM/ IS/ ARE) + V_ing + OBE (AM/ IS/ ARE) + S + V_ing + O?S + BE (AM/ IS/ ARE) + NOT + V_ing + O

CHÚ Ý NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

V-ing (Doing): Động tự +ING: visiting going, ending, walking, …

Khi thêm -ing sau rượu cồn từ, bao hàm trường hợp quan trọng đặc biệt sau:a/ ví như như đông từ bỏ tận cùng bởi một chữ E: chúng ta bỏ chữ E đó đi rồi bắt đầu thêm -ing.

Ex:

Ride – Riding (lái – đã lái)b/ Nếu động từ tận cùng tất cả 2 chữ EE, ta thêm -ing bình thường, không vứt E.See – Seeing. (nhìn – đã nhìn).c/ Nếu đụng từ tận thuộc là IE, bọn họ đổi IE thành Y rồi new thêm -ingDie – Dying. (chết – đang… ).

Nếu động từ là 1 âm tiết sinh sống cuối tất cả phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm U-E-O-A-I (UỂ OẢI), ta phải gấp đôi phụ âm rồi bắt đầu thêm ING:

cut- cuttingrun – running

Ex:

Stop – ở đây ta gồm O là một trong nguyên âm, đứng trước phụ âm p ở tận cùng của câu, vị thế chúng ta gấp đôi phụ âm phường lên. Kế tiếp thêm -ing.Stop – Stopp – StoppingCác trường thích hợp khác ta thêm -ing sau đụng từ bình thường.

CÁCH DÙNG:

Diễn tả một hành vi đang xẩy ra ở thời khắc đang nói.

ex: I am reading. ( Tôi đã đọc)

Một hành động xảy ra có đặc điểm tạm thời.

ex: She is working (cô ấy đang có tác dụng việc)

Một hành động lúc nào cũng xảy ra liên tục. (thường gồm thêm usually, always… vào câu).

ex: I am usually thinking of you (tôi thường nghĩ về bạn).

Chỉ một vấn đề đang xảy ra ngay lúc nói chuyện/hiện hành.

Xem thêm: Gái Già Xì Tin - Gai Gia Xi Tin Tap 5

Ví dụ: I am reading an English book now.

Chỉ việc xảy ra sau này (khi có trạng từ bỏ chỉ tương lai).

Ví dụ: I am going to hotline on Mr. John Tom / I am meeting her at the cinema tonight.

Những ĐTừ Ko phân tách ở HTTD

know – understand – keep – be – see – hear – hopewish – smell – seem – need – consider – expect – soundagree – notice – look – start – begin – finish – stoptaste – enjoy – love/ like- want – prefer – fall wonderhave khổng lồ – feel …..

Từ dìm biết: Right now , at the moment , at present , now , shhh! , listen! , look! , this semester . At the time = at this time = at present (hiện nay)– at the present – vị you hear?

keep silent ! = Be quiet! – pay attention to lớn !don’t make noise: – todayhurry up! – stilldon’t talk in class ………..

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

S + HAVE/ HAS + V3 + OS + HAVEN’T/ HASN’T + V3 + OHAVE/ HAS + S + V3 + O ?

Lưu ý:

I, THEY ,WE, YOU + HAVE +V3SHE, HE, IT + HAS + V3

Cách dùng:

Thì lúc này hoàn thành miêu tả hành cồn đã xảy ra hoặc chưa khi nào xảy ra sinh hoạt 1 thời hạn không khẳng định trong vượt khứ.Thì hiện nay tại dứt cũng được sử dụng với since cùng for.Since + thời gian ban đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi fan nói cần sử dụng since, fan nghe cần tính thời gian là bao lâu.For + khoảng thời hạn (từ thuở đầu tới bây giờ) Khi bạn nói sử dụng for, bạn nói đề xuất tính thời hạn là bao lâu.Diễn tả hđ đã xẩy ra trong thừa khứ, vẫn kéo dài đến lúc này (có thể đến tương lai).Diễn tả hđ xảy ra trong vượt khứ mà lại không đề cập đến thời gian cụ thể.Diễn tả hđ xảy ra lặp đi tái diễn nhiều lần trong qk tuy nhiên không đề cập mang đến thời gian.Diễn tả hợp đồng xảy ra trong quá khứ còn hậu quả ở hiện tại.

Từ dìm biết:

Never, ever, in the last fifty years, this semester (summer,year…) , since, for, so far, up to now, up until , just, now, up khổng lồ the present, yet, recently, lately, in recent years, many times, once, twice, & in his/her whole life , Already, the first time, the second times, the third times…

Chú ý:

s + have/ has + never/ever/ already /just… + v3

4. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Khẳng định: S + V2 / V-ed ……Phủ định : S + didn’t + V1 ….Nghi vấn: Did + S + V1 …..?

Sử dụng:

Diễn tả hành động xảy ra và hoàn thành tại 1 thời điểm hoặc một khoảng chừng thời gian khẳng định trong vượt khứ

Dấu hiệu nhấn biết:

Yesterday, ago, last (night, week, month, year..), from… khổng lồ .In + năm trong quá khứ (vd: in 1995, 1999), in the old days

5. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Khẳng định: S + were / was + V-ing …….Phủ định: S + were / was + not + V-ing ……Nghi vấn: Were / Was + S + V-ing ……?

Lưu ý:

I, THEY, WE , YOU + WERE + V-ingSHE, HE, IT + WAS + V-ing

Sử dụng:

Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm xác định trong thừa khứ

Ex: What were you doing at 8.00 last night ? I was watching television .

Diễn tả một hành vi đang ra mắt thì bị hành động khác xen vào trong thừa khứ

Ex: While I was having a bath, the phone rang .

Diễn tả hai hành động xảy ra và một lúc

Ex: I was learning my lesson while my parents were watching TV at 8.30 last night.

Cách dấn biết:

At that moment ( vào lúc đó)At that time ( vào thời gian đó)At this time yesterday ( vào lúc này hôm qua)At this time last night ( vào lúc này tối hôm qua)At 4 (5, 6 …) o’clock yesterday (vào cơ hội 4 (5, 6…) giờ đồng hồ hôm qua.)All day yesterday ( suốt cả ngày hôm qua)All last week = during last week (trong suốt tuần) + thời hạn ở thừa khứThe whole of….(toàn bộ) + thời gian ở thừa khứ

6. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (Past perfect)

Khẳng định : S + had + V3 / V-ed …Phủ định : S + had + not + V3 / V-ed …Nghi vấn : Had + S + V3 / V-ed …. ?

Sử dụng:

Diễn tả hành vi xảy ra trước một hành động khác hoặc thời gian khác trong thừa khứ

Cách dìm biết:

Ex:

My parents had already eaten by the time I got home.Until yesterday, I had never heard about it .

7. TƯƠNG LAI ĐƠN

S + will + V1 + OS + will + NOT + V1Will + S + V1 + O?

Use:

Diễn tả hđ sẽ xẩy ra trong tương laiDiễn tả hợp đồng quyết định nay lúc nóiLưu ý: Không thực hiện Will, Shall sau before, after, when, while, as soon as, until, if.

Dấu hiệu nhấn biết:

Tomorrow (ngày mai), next (week, month, year..), someday (một ngày như thế nào đó)In the future, soon (chẳng bao thọ nữa), tonight, in a few day’s timeIn a week, in a minute, in + năm chưa tới

8. Thì hiện tại Tại xong xuôi Tiếp Diễn (Present Perfect Continuous):

S + have/ has + been + V_ing + Ohave/ has + S + been + V_ing + O?S + have/ has + not + been + V_ing + O

Từ dấn biết:

all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

Cách dùng:

Thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành vi đã xẩy ra trong quá khứ và tiếp tục tới bây giờ (có thể cho tới tương lai).

9. FUTURE PERFECT TENSE: ( tương lai trả thành)

Form (Công thức):

S will have V3/ED

Dấu hiệu dìm biết:

Before, after, by the time, by + một điểm thời hạn ở tương lai)

10. TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN: (FUTURE CONTINUOUS TENSE)

Form (Công thức):

S will be Ving

Dấu hiệu nhấn biết:

While, tomorrow, next (week, month, year..), someday (một ngày nào đó)In the future, soon (chẳng bao lâu nữa), tonight, in a few day’s timeIn a week, in a minute, in + năm chưa tới

Ngữ pháp giờ Anh 9 không thực sự nhiều. Chỉ cần bạn chăm chỉ rèn luyện, năm chắc văn bản trên là có thể vượt qua kỳ thi tiện lợi rồi."

Bài viết liên quan